01.04.2014

Економічні терміни: чим вони цікаві?

Від Ludmyla
гібриди-терміни слива, абрикос

Чи не такі ж смачні терміни-гібриди, як ця слива-абрикос?

Чи задумувалися ми над тим, що економічні терміни можуть бути цікавими чи навіть красивими? Тож розглянемо економічні терміни з різних ракурсів, як ювеліри розглядають свої багатогранні шедеври й любуються ними.

Грань перша: нові та «перероджені» економічні терміни

Зі здобуттям незалежності в економіці України відбуваються значні зміни, які вперше були зареєстровані 1995 р. в Економічному словнику-довіднику (за ред. д.е.н., проф. С.В. Мочерного).

В чому полягали ці зміни?

По-перше, з’явилися нові терміни, по-друге, частина ще радянських термінів набули переосмислення.

Це такі досить звичні сьогодні терміни, як-от: акціонерне товариство, біржа праці, валютний «кошик», державний борг, євродолари.

Цікаво простежити процес «переродження» економічних термінів, хоча б на такому терміні, як «безробіття».

В словниках періоду радянщини безробіття мало такі значення:

1) стан, коли не всі можуть одержати роботу, мати постійний заробіток;

2) брак роботи;

3) незайманість роботою, якоюсь справою і т. ін., безділля.

Натомість в першому «незалежному» словнику-довіднику безробіття має таке визначення: «безробіття – це соціальне явище, при якому певна кількість працездатних людей не може знайти собі роботу». Ця дефініція супроводжується поясненням, які саме громадяни вважаються безробітними та за яких умов вони можуть користуватися статусом безробітного. Крім того, називаються економічні причини безробіття та можливі шляхи його подолання, наводяться різновиди безробіття.

Отже, по-перше, поняття «безробіття» сьогодні розглядається не просто як стан, а як соціальне явище, за якого працездатна людина не може знайти собі роботу. По-друге, названий словник має енциклопедичний характер, тому й подає більше інформації, зокрема й щодо цього поняття.

Грань друга: звідки родом наші економічні терміни?

Почнемо зі своїх, рідних. Частина економічних термінів вживається в українській мові як звичайні слова з давніх-давен, наприклад: гроші, ціна, викуп, доходи, торгівля.

Ці слова стали основними, базовими для творення нових економічних термінів, наприклад: ціна – ціна виробництва, ціна землі, ціна покупця, ціни вільні, ринкові ціни. Цікаво знати, що саме слово «ціна» дало (мовою публіцистики) «путівку в життя» 37 економічним термінам, представленим у словнику.

А тепер кілька слів про чужомовні терміни.

Найбільше серед економічних термінів запозичень з латинської мови, тобто латинізмів, наприклад: дебет, девальвація, індексація, ліквідність, субсидія та ін.

На другій сходинці – запозичення з французької мови, наприклад: аваль, аванс, гарант, жетон, кадастр та ін.

Третє місце за численністю посіли англіцизми. І це не дивно, оскільки англійська мова набула сьогодні статусу мови світового бізнесу. Приклади запозичень-англіцизмів: дисконт, бартер, бізнес, брокер, кліринг та ін.

На четвертому місці – економічні терміни, запозичені прямо чи опосередковано з італійської мови, наприклад: а-конто, жиро, інкасатор; валюта, каса та ін.

П’яте місце посіли запозичення з німецької мови, наприклад: вексель, індосат, корн; біржа, інвестиції та ін.

Шосте місце досталося грецизмам, наприклад: базис, економія, іпотека, нумізмат.

Сьома сходинка – це економічні терміни, запозичені з іспанської мови, наприклад: ембарго.

Восьма сходинка – запозичення з голландської мови, наприклад: лаг.

Отже, серед сучасних економічних термінів є значна кількість сучасних і давніх запозичень з різних європейських мов.

Грань третя: чи знаєте Ви про… терміни-гібриди?

Чи знаємо ми, що гібридами бувають не лише рослини чи тварини, але терміни, які так і називаються терміни-гібриди. І що ж то за чудо таке? Справді, ці економічні терміни «чудернацькі», бо складаються з двох коренів, один з яких є власне українським, а інший – запозиченим, наприклад: векселедавець, квазіціна, самофінансування, субрахунок, фондовіддача.

Грань четверта: краса економічних термінів

Особливої краси мові, а саме й економічній термінології, надають парафрази (чи перифрази). Це такі описові звороти, що вживаються замість звичайної назви та описують предмет за допомогою характерних його рис чи ознак.

Причини вживання парафраз:

а) позамовні – бажання дати предметові чи явищу емоційну оцінку або у зв’язку з певними евфемістичними причинами;

б) мовні – потреба уникнути повторень тих самих слів чи зворотів.

Найчастіше парафрази з’являються внаслідок індивідуально-авторського бачення світу, стаючи особливою назвою лише в процесі мовлення; вони, як правило, дають оцінку тому, що вони називають, і ніколи не стають лексичними паралелізмами до вже відомих назв.

Вживання парафраз саме в економічній лексиці надають різноманітних відтінків «пісним і прісним» економічним явищам та назвам.

Нарешті звернемося до прикладів, які справді дивують та вражають:

а) «парафрази-тваринки та парафрази-комахи»:

«бджола-вбивця» – той, хто допомагає компанії уникнути її поглинання;

«гладкий кіт» – фінансуюча фірма, яка отримує надвисокий прибуток;

«дійна корова» – будь-яке підприємство, що забезпечує постійне постачання коштів;

«золотий жук» – аналітик, який вважає золото найбільш надійним капіталовкладенням й заходами захисту від інфляції та депресії;

«кішки й собаки» – спекулятивні акції;

«ринок ведмедів» – ринок, на якому ціни спадають;

«білий слон» – це угода, при якій збитки перевищують потенційний прибуток;

«ринок биків» – ринок, на якому ціни постійно зростають;

б) «парафрази-явища природи»

«жовте листя» – щоденна публікація інформації про ціни облігацій корпорацій на позабіржовому ринку;

«повітряна яма» – нестійке становище, за якого виявляються фондові цінності у зв’язку з раптовим чи надзвичайним падінням їх курсу;

«снігова куля» – ріст виконання наказів брокерами щодо продажу або купівлі цінних паперів за фіксованою ціною при падінні чи підйомі кон’юнктури;

в) парафрази описові;

За особливостями розкриття значення загальномовні парафрази поділяються на описові та образні. Описові парафрази передають зміст слова чи словосполучення у формі опису примітних чи характерних ознак, властивостей зображуваного, наприклад:

«дилема полоненого» – гра, в якій два гравці можуть зробити вибір між такими стратегіями, як-от: «співробітництво» або «шахрайство»;

«жертва поздовжньої пилки» – людина, яка зазнала подвійних збитків при купівлі за найвищою ціною і продажем за найнижчою;

г) парафрази образні;

Образні парафрази передають значення слова чи словосполучення переносно, за принципом подібності чи суміжності, наприклад:

«блакитний уламок» – це компанія, відома в країні якістю своїх новацій та послуг, має широку популярність завдяки своїй властивості «робити гроші» й платити дивіденди;

«живий мрець» – нова компанія, яка близька до стадії прибутку.

Тож заміна економічних термінів парафразами дає можливість глибше зрозуміти чи усвідомити те чи інше економічне явище.

Отже, економічні терміни показали нам такі свої особливі грані, як-от: новизна чи оновлення; походження; гібридність як особливість творення та красу у вигляді парафраз. Тож економічні терміни можуть привертати нашу увагу не лише потрібністю, але й оригінальністю як на рівні змісту (значення), так і на рівні форми (краси).