30.11.2014

Культура мови: бути правим чи мати рацію?

Від Ludmyla
бути правим чи мати рацію

Як правильно: бути правим чи мати рацію?

Бути правим чи мати рацію?

До сьогодні поставлене запитання є актуальним для мовців. Як на мене, це чудовий доказ тому, що ми, українці, думаємо над тим, що і як уживати в мовленні. Думати потрібно, але не варто вдаватися до зарозумувань.

 Думка маститих фахівців

З метою з’ясування цього питання, звернімося спочатку до компетентних джерел з культури мови. Як стверджують мовознавці-сучасники, зокрема Олександр Пономарів (Культура слова: мовностилістичні поради, 2003, с. 148-149) та Іван Вихованець (Розмовляймо українською, 2012), бути правим – це калькований вислів з російської мови. У значенні «мати слушну думку» найближчі його відповідники в українській мові – мати рацію та ваша (твоя) правда.

З таким станом речей частина мовців не погоджуються (їхня дискусія 2011 р. ще й сьогодні «жива» в безмежних просторах мережі). Їх не влаштовує те, що мати рацію – це найкращий відповідник до русизму бути правим, оскільки ключове слово у фразеологізмі-відповіднику – рація – запозичене, зокрема латинського походження.

 Аргументи деяких мовців

Думки незгідливих мовців узагальнюю до трьох таких тез:

1) не варто замінювати слов’янське слово латинським;

2) слово рація має омонім із значенням радіостанція;

3) з цих двох висловів автоматично обраний той, що далі від російської мови, але він у цьому випадку не найкращий (а судді хто? – Л.П.).

 Власна думка

Пропоную провести невеличке дослідження цього питання за такою схемою:

1) з’ясовуємо значення іменника рація;

2) встановлюємо значення та можливі синоніми прикметника правий;

3) робимо висновок, який з цих іменників має близьке значення до значення відповідного фразеологізму;

5) знаходимо джерела, які містять фразеологізми мати рацію та бути правим.

6) підсумовуємо, який з двох фразеологізмів – мати рацію чи бути правим – більше відповідає нормам сучасної української мови.

 «Сивочолий» Словник Грінченка (I том – 1907, II том – 1909)

Починаймо дослідницький пошук із значення слів. Звичайно, як тут не взятися за Словник Бориса Грінченка? (Вклоняємося перед його поважним «віком» – понад 100 років!!!).

РАЦІЯ має такі значення:

1) Основа, причина, привід.

До прикладу:

Чи не мав но цей чоловік рації? І чи не мала ж вона рації написати до його після щирої розмови з ним?

2) Вітальне слово, поздоровлення.

До прикладу:

Посли к латину приступились, три рази низько поклонились, а старший рацію сказав (Іван Котляревський).

ПРАВИЙ має такі значення:

1) Справедливий, праведний, безгрішний;

До прикладу:

Боже правий!

Ні правого Господь не відпихає і грішному руки він не протягне.

2) Невинний.

ПРАВИЙ має таке значення:

Рівний і прямий, перпендикулярний.

До прикладу:

Правими робить стежки його (Євангелія від Луки).

Як права солома, то добре топити, а як стара та перебита, так погано горить.

Отже, до значення «мати слушну думку» ближче перше значення слова рація. До речі, про радіостанцію Борис Грінченко ще нічого не знав, а для нас з вами – це вже майже архаїзм. Ось і такий собі доказ швидкоплинності часу.

 Словник іншомовних слів (2000)

Запитаємося поради ще в Словника іншомовних слів. Іменник рація він подає лише як скорочення від радіостанції, проте детально аналізує прикметник раціональний, що нас загалом влаштовує.

РАЦІОНАЛЬНИЙ (в основі латинізм rationalis – розумний) має такі значення:

1) що стосується раціоналізму, одне з визначень якого – розсудливе ставлення до дійсності;

2) обґрунтований, доцільний;

Отже, перше значення раціональний опосередковано, а друге безпосередньо пов’язане із значенням фразеологізму мати рацію.

Словник синонімів української мови (2001)

Звернімося також до Словника синонімів української мови.

ПРАВИЙ має синоніми у таких значеннях:

1) Невинний, тобто який не має за собою вини й ні в чому не провинився. Синоніми: безвинний, безневинний, невинуватий, не винуватий, неповинний.

До прикладу:

Хто там правий, а хто винуватий, – Господь його розбере (Панас Мирний).

У складі фразеологізму правий і винуватий у значенні «усі без винятку».

До прикладу:

– Куля лукава: кладе правого й виноватого [винуватого] (П. Куліш).

2) Правильний у двох значеннях:

а) той що відповідає справжньому стану речей, не розходиться з правдою.

Синоніми: істинний, справедливий, правий, правдивий, рідше – певний.

До прикладу:

За правду, браття, єднаймось щиро, Єдиний маєм правий шлях (Леся Українка);

б) який задовольняє правила пропорції та симетрії, щоправда, зі стилістичною позначкою заст., тобто застаріле.

Синоніми: пропорційний, строгий, регулярний.

До прикладу:

Праві (тобто правильні – Л.П.) очерти лиця мали артистичну тонкість (Олена Пчілка).

3) Справедливий у двох значеннях:

а) який ґрунтується на правді чи та має обґрунтовані підстави.

Синоніми: законний, слушний, праведний, правдивий.

До прикладу:

Злічім, брати,.. борців за волю, що сей рік в бою правім полягли (І. Франко).

б) який характеризується справедливістю.

Синоніми: правдивий, праведний; правосудний; непогрішимий, непогрішний, безгрішний.

Омонім правий

Зрозуміло, що прикметник правий має ще омонімічне значення «розташований на тому боці тіла, що протилежний лівому» (СУМ).

До прикладу:

На правій руці у мене аж три срібних персні було (Панас Мирний, I, 1954, 78).

Застарілий омограф правий

Крім того, є омограф правий, який має значення прямий, тобто рівно витягнутий у якомусь напрямку, без вигинів, закрутів. Щоправда, також зі стилістиними позначками – заст. (застаріле) і діал. (діалектне).

Синоніми: рівний, простий (розм.).

До прикладу:

Рубайся, дерево, криве і праве (М. Номис).

Висновок щодо прикметника правий

Тож, як бачимо, Словник синонімів у жодному із значень не згадує, що правий має хоч якийсь стосунок до слушний, доречний.

 Джерела фразеологізмів:

Фразеологічний словник української мови (1993)

Цікаві речі знайдені нами під час аналізу двох поважних словників періоду Незалежності. Так, у давнішому двотомному Фразеологічному словнику української мови вислів мати рацію поданий таким чином:

1) Бути правим; правильно, слушно думати, говорити, діяти (I, с. 474).

Звернімо увагу, що у більш пізньому однотомному Словнику фразеологізмів української мови, що з’явився у світ за 10 років перша частина значення – бути правим – усунено. І словникова стаття до фразеологізму мати рацію набула такого вигляду.

Словник фразеологізмів української мови (2003)

Розгляньмо Словник фразеологізмів української мови, який подає фразеологізм мати рацію у двох значеннях (приклади подані вибірково):

1) правильно, слушно, вважати, думати, говорити:

До прикладу:

– Шевченко має рацію, – сказав Гулак. – Найбільше зло – кріпаччина, і бити треба в неї (Василь Шевчук).

У суперечці народжується істина. – Знов ти маєш рацію, – згодився Васюта (Ю. Шовкопляс).

2) виявлятися слушним, правильним; бути обґрунтованим, переконливим (про думку, слова тощо).

До прикладу:

Ваша догадка має рацію, і я раджу вам піти шляхом, відзначеним мною на карті (Н. Рибак).

Можливий варіант фразеологізму: мати цілковиту рацію.

До прикладу:

Ціолковський мав цілковиту рацію, коли висловив думку про майбутнє підкорення людиною навколосонячного простору (З журналу).

При цьому ні Фразеологічний словник української мови, ні Словник фразеологізмів української мови НЕ містять стійкого вислову бути правим.

Висновок

Отже, всі ці тривалі спостереження підводять нас до висновку, що фразеологізм мати рацію вживається у значенні «мати слушну, доречну думку» та є найближчим відповідником російського фразеологізму быть правым. А зараз спробуємо спростувати так звані аргументи незгідливих мовців.

По-перше, хоч ключове слово рація іншомовного походження, проте воно досить давно увійшло в українську мову (доказом чого є наведена стаття із Словника Грінченка). Крім того, сьогодні це слово має значне словотвірне гніздо (сукупність слів одного кореня): рація, раціональний, раціоналізатор, раціоналізаторський. Така «мовне оточення родичами одного кореня» свідчить також про те, що слово давно й добре прижилося в нашій рідній мові.

По-друге, новотвір радянської доби – ра(діостан)ція (скорочення якої є омонімом до «латинської» рації) – набагато пізнішого походження й не має жодного стосунку до нашої рації та, відповідно, не повинен «затьмарювати» собою рації як слушної, доречної думки.

По-третє, на осевої проведеного дослідження вважаємо, що думки частини незгідливих читачів щодо «автоматичного вибору» фразеологізму мати рацію з огляду на те, що він далі від російської мови, не мають жодних підстав: такий вибір обґрунтований.

Тож сміливо вживаймо фразеологізм мати рацію!!!

 Мати рацію має синоніми

Повноцінним синонімом до фразеологізму мати рацію обидва науковці (О. Пономарів, І. Вихованець) вважають також ваша (твоя правда), з чим ми геть погоджуємося. Єдине наше уточнення з приводу семантико-стилістичного відтінку: мати рацію частіше функціонує в офіційному вжитку, а ваша (твоя) правда – в розмовному мовленні. Цікаво, що відомий у сучасному бізнесовому російськомовний вислів «Клиент всегда прав» має чудовий відповідник «Ваша правда, клієнте!» (до речі, може є чудовим заголовком до статті за цією адресою).

Крім того, як синоніми пропоную також вживати такі вислови: ваша думка слушна / доречна.

Приклади фразеологізмів

Наш керівник, як завжди, має рацію: потрібно прислухатися до клієнта.

Сперечатися не було рації: мій співрозмовник був затятим прихильником здорового способу життя.

– І Ви з дитинства розмовляєте українською? – Ваша правда, увібрав її ще з материнським молоком.

Вважаю, що рішення нашого керівництва відзначити премією провідного інженера Іваненка є слушним і на часі.

Пане інженере, маю визнати, що Ваша пропозиція щодо умов дотримання температурного режиму на нашому підприємстві є цілком доречною.

І насамкінець

Отже, Ваша правда, дорогі друзі, вживання фразеологізму мати рацію свідчить про прекрасне володіння вами рідною мовою!!! А це слушно й доречно…  🙂