17.02.2014

Омоніми. Приклади омонімів. Міжмовні омоніми

Від Ludmyla

міжмовні омоніми

До однієї з найбільш цікавих груп лексики належать омоніми. Чи не з п’ятого класу пам’ятаємо картинки з класичними прикладами: коса дівчини – коса в косаря; ключ від помешкання – журавлиний ключ. Сьогодні ми розглянемо цю тему на більш глибокому рівні зі всілякими класифікаціями та оригінальними прикладами. Також звернемося частково до мови ЗМІ.

Почнемо з визначення. Омоніми (від гр. homos – однаковий і оnymа – ім’я) – це слова, різні за значенням, але однакові за звучанням і написанням.

Приклади омонімівчеркаси – старовинна назва українців, зокрема козаків, і Черкаси – обласний центр; гіпербола – „стилістична фігура, в якій перебільшено певну ознаку” і гіпербола – „плоска крива”.

Лексичні омоніми – це слова різні за значенням і однакові за звучанням. У свою чергу, лексичні омоніми поділяються на повні та неповні. 

Повні лексичні омоніми – це слова однієї частини мови, однакові в усіх своїх граматичних формах.

Приклади омонімів: образ – „зовнішній вигляд” і образ – „ікона”; кома – „стан непритомності”, кома – „пунктуаційний знак” і кома – „газова туманність оболонки ядра комети”.

Неповні лексичні омоніми збігаються в звучанні тільки в частині форм.

Різновидами неповних лексичних омонімів є омофони, омоформи, омографи.

Омофони – слова, що мають однакове звучання, але різне написання: мене – мине, Заєць – заєць, Надія – надія, Селище – селище.

Омоформи – слова, що мають однаковий звуковий склад тільки в певній граматичній формі: мати (іменник) – мати (дієслово), варта (іменник) – варта (прикметник жіночого роду), шию (від шити) – шию (від шия), три (числівник) – три (дієслово наказового способу).

Омографи – слова, що при однаковому написанні мають різну вимову, зокрема наголос: замок – замок, дорога – дорога, брати – брати, плакати – плакати.

Вченими запропонована також інша класифікація омонімів, відповідно до якої омоніми поділяють на:

Морфологічні омоніми – це однакові звукові комплекси, що утворюються при відмінюванні та дієвідмінюванні: на дні (місцевий відмінок іменника день) – на дні (місцевий відмінок іменника дно), молодій (наказовий спосіб дієслова молодіти) і молодій (давальний відмінок прикметника молодий жіночого роду).

Словотворчі омоніми – однакові звукові комплекси, що виникають при творенні похідних від різних за звучанням слів: кормовий (від корма) і кормовий (від корм); засипати (від спати) і засипати (від сипати).

Синтаксичні омоніми – однакові звукові комплекси, один з яких є словом, а другий – словосполученням: доволі – до волі, згори – з гори, про те – проте, з Риму – зриму.

Зовні омонімія подібна до багатозначності.

Різниця між омонімією та багатозначністю полягає в тому, що омоніми не мають семантичної спільності, а кожне переносне значення багатозначного слова якимсь чином пов’язане з первинним.

Напр.: рейд – „прибережний водний простір, призначений для стоянки суден на якорі;

рейд – 1) „проникнення військових частин у тил ворога з певною метою”;

2) перен. „несподівана перевірка, обстеження чого-небудь”.

Міжмовні омоніми – слова, що в різних мовах (не тільки близькоспоріднених) звучать однаково або дуже подібно, але мають різне лексичне значення: укр. шар (пласт однорідної речовини; певне коло людей) – рос. шар (куля); укр. рожа (мальва) – рос. рожа (пика).

В мові засобів масової інформації омоніми вживаються в заголовках, у гострих, полемічних, сатиричних, яскраво експресивних текстах. Напр., заголовок: Голуб і Заєць рятують гусей (депутати Олександр Голуб та Іван Заєць виступили за прийняття закону про заборону весняного полювання) (з газ.).

Тож набуваймо знань, умінь і навичок. До нових зустрічей.